English-Romanian Proverbs M

 1. All meats to be eaten, and all MAIDS to be wed.
  Glia trebuie aratǎ şi fecioara mǎritatǎ.
  Floare nescuturatǎ, claie de fân nemâncatǎ şi fatǎ nemǎritatǎ, arar s-a vǎzut.

 2. A MAN of straw is worth a woman of gold.
  Decât muiere de aur, mai bine bǎrbat de paie.

 3. A MAN without a wife is but half a man.
  Casa fǎrǎ femeie e pustie pe dinǎuntru.
  Casa fǎrǎ muiere, ca o floare fǎrǎ miros.
  Cf. It is not good that the man should be ALONE.

 4. Every MAN for himself and God for us all.
  Fiecare pentru sine, Dumnezeu pentru toţi.

 5. Every MAN has his faults.
  Nu e om fǎrǎ cusur.
  Fiecare are câte o meteahnǎ.
  Sim. Shew me a man without a spot, and I’ll shew you a maid without a fault.
  Cf. Men are not ANGELS.

 6. Every MAN must walk in his own trade.
  Fiecare, în chemarea în care a fost chemat, în aceasta sǎ rǎmânǎ.
  Var. Every man must walk in his own calling.
  Sim. Every man as his business lies.
  * I Corinthians 7, 20 / I Corinteni 7, 20

 7. Let an ill MAN lie in thy straw, and he looks to be thy heir.
  Pe cine primeşti în casǎ, te scoate din casǎ afarǎ.
  Sim. I gave the mouse a hole and she is become my heir.

 8. MAN proposes, God disposes.
  Nu-i cum gândeşte omul, ci cum vrea Domnul.
  Una spune omul şi alta face Domnul.

 9. No MAN is born into the world, whose work is not born with him.
  Omul e nǎscut sǎ umble şi pasǎrea sǎ zboare.
  Omul e dator sǎ munceascǎ sǎ nu-l gǎseascǎ moartea şezând.

 10. Remember thou art but a MAN.
  Omu-i om şi numai om.

 11. The hurt MAN writes with steel on a marble stone.
  Cele rele sǎ le scrii pe apa ce curge, iar facerea de bine în piatrǎ sǎ o sapi.
  Nedreptǎţile scrie-le pe nisip, iar binefacerile pe marmurǎ.
  Sim. Injuries are written in brass.

 12. MANY are called, but few are chosen.
  Mulţi chemaţi, puţini aleşi.
  * Matthew 20, 16; 22, 14 / Matei 20, 16; 22, 14

 13. MANY small make a great.
  Puţin şi des face mult.
  Sim. Many a little makes a mickle.
  Cf. Many DROPS make a shower / PENNY and penny laid up will be many.

 14. My old MARE would have a new crupper.
  La mǎgǎriţa bǎtrânǎ, frâu poleit.
  Cf. Put not an embroidered CRUPPER on an ass.

 15. You are like the man that sought his MARE, and he riding on her.
  Catǎ Nenea iapa, cǎlare pe ea.
  Cf. The BUTCHER looked for his knife and it was in his mouth / You look for the HORSE you ride on.

 16. He that cannot abide a bad MARKET deserves not a good one.
  Negustorul trebuie sǎ aibǎ un pântec larg ca sǎ treacǎ prin el şi bune şi rele.

 17. A good MARKSMAN may miss.
  Chiar omul cu judecatǎ greşeşte câteodatǎ.

 18. MARRIAGES are made in heaven.
  Cǎsǎtoriile sunt scrise în cer.

 19. He that MARRIES late, marries ill.
  Însoarǎ-te pânǎ nu-ţi trece vremea.
  Mâncarea de dimineaţǎ şi însurǎtoarea de tânǎr sunt bune.

 20. Before you MARRY, be sure of a house, wherein to tarry.
  Cine se însoarǎ trebuie sǎ aibǎ de moarǎ.

 21. MARRY your equal.
  Sǎ-ţi iei nevasta de potriva ta.
  Var. Marry your like (match).
  Sim. Like blood, like good, and like age, make the happiest marriage.

 22. Better MASTER one than engage with ten.
  Decât slugǎ de trei lei, mai bine stǎpân de un ban.

 23. He can ill be a MASTER that never was a scholar.
  Nu te arǎta dascǎl pânǎ a nu fi ucenic.

 24. Like MASTER, like man.
  Cum e stǎpânul şi sluga.
  Cum e boierul şi sluga.
  Cf. Like KING, like people.

 25. MASTER absent and house dead.
  Când stǎpânul nu-ngrijeşte, starea i se primejduieşte.

 26. No man is his craft’s MASTER the first day.
  Meşteşugul vreme cere, nu se-nvaţǎ din vedere.
  Cf. None is born a MASTER.

 27. None is born a MASTER.
  Nimenea nu se naşte meşter.
  Nimeni nu se naşte învǎţat.
  Cf. No man is his craft’s MASTER the first day.

 28. Where every man is MASTER the world goes to wreck.
  Corabia cu doi cârmaci se îneacǎ.
  Cf. There is no good ACCORD where every man would be a lord.

 29. No man can serve two MASTERS.
  Nu poţi sluji la doi stǎpâni deodatǎ.
  Cf. You cannot serve GOD and Mammon.
  * Matthew 6, 24 / Matei 6, 24
  * Luke 16, 13 / Luca 16, 13

 30. He that is not with ME is against me.
  Cine nu este cu mine este împotriva mea.
  * Matthew 12, 30 / Matei 12, 30
  * Luke 11, 23 / Luca 11, 23

 31. The MEAN is the best.
  Calea de mijloc e cea mai bunǎ.
  Sim. The middle way of measure is ever golden.

 32. Use the MEANS, and God will give the blessing.
  Pune mâna şi o sǎ punǎ şi Dumnezeu mila.

 33. And with what MEASURE you meet, it shall be measured to you again.
  Cu ce mǎsurǎ vei mǎsura, cu aceea ţi se va mǎsura.
  Baniţa cu care dai cu aceea primeşti.
  * Matthew 7, 2 / Matei 7, 2
  * Luke 6, 38 / Luca 6, 38

 34. MEASURE for measure.
  Dupǎ faptǎ şi rǎsplatǎ.

 35. MEASURE thrice what thou buyest; and cut it but once.
  Mǎsoarǎ de multe ori şi croieşte o datǎ.
  Var. Measure twice, cut but once.

 36. There is a MEASURE in all things.
  Mǎsurǎ la toate, cea mai bunǎ dreptate.
  Sim. Measure is treasure / Moderation in all things.

 37. After MEAT, mustard.
  Dupǎ ploaie vine şi el cu ipingeaua.
  Var. After dinner, mustard.
  Cf. After DEATH the doctor.

 38. The MEEK will inherit the earth.
  Blândul moşteneşte pǎmântul.
  * Matthew 5, 5 / Matei 5, 5
  * Psalms 36, 11,29 / Psalmii 36, 11,29

 39. All MEN are free of other men’s goods.
  Uşor e a da din a altuia.
  Sim. Men are very generous with what costs them nothing.
  Cf. Men cut large THONGS of other men’s leather.

 40. All MEN are mortal.
  Câte flori sunt pe pǎmânt, toate se duc în mormânt.
  Sim. It is as natural to be born as to die.
  Cf. He that is once BORN, once must die / All that LIVES must die.

 41. Mind other MEN, but most yourself.
  Nu da cǎmaşa pentru alţii, ca tu sǎ rǎmâi în pielea goalǎ.

 42. So many MEN, so many opinions.
  Câţi oameni, atâtea pǎreri.
  Var. Many men have many minds.
  Cf. So many HEADS, so many minds.

 43. Tall MEN had ever very empty heads.
  Înalt cât o prǎjinǎ şi prost cât o ceapǎ.

 44. There are more MEN threatened than stricken.
  Ameninţarea fǎrǎ putere e deşartǎ.

 45. He that loses is MERCHANT as well as he that gains.
  De câştigi, de pǎgubeşti, tot negustor te numeşti.

 46. MESSENGERS should neither be headed nor hanged.
  Capul solului nu se taie.

 47. Either by MIGHT or by sleight.
  Unde puterea nu ascultǎ, vulpea ajutǎ.
  Cf. If the LION’s skin cannot the fox’s shall.

 48. MIGHT is right.
  Unde este puterea acolo-i şi dreptatea.

 49. In vain is the MILL-CLOCK if the miller his hearing lack.
  În zadar bate toaca pentru baba surdǎ.

 50. Every MILLER draws water to his own mill.
  Fiecare îşi trage spuza pe turta lui.
  Mânǎ apa la moara lui.

 51. A contented MIND is a continual feast.
  Inima mulţumitǎ este un ospǎţ necurmat.
  Cf. CONTENT is happiness.
  * Proverbs 15, 15 / Pilde 15, 15

 52. A sound MIND in a sound body.
  În trup sǎnǎtos, minte voioasǎ.

 53. He that MISCHIEF hatches, mischief catches.
  Cine samǎnǎ rǎutǎţi, iarǎ rǎutǎţi va secera.
  Cf. He that HURTS another hurts himself.

 54. MISCHIEF comes by the pound and goes away by the ounce.
  Boala intrǎ cu carul şi iese pe urechea acului.
  Cf. DISEASES come on horseback, but go away on foot.

 55. MISCHIEF has swift wings.
  Rǎul vine iute, binele încet.

 56. The MISER is always in want.
  Zgârcitul e totdeauna sǎrac.

 57. MISFORTUNES never come singly.
  O nenorocire nu vine niciodatǎ singurǎ.
  Un rǎu niciodatǎ nu vine singur.
  Var. Misfortunes never come alone.
  Sim. Disgraces are like cherries, one draws another / One misfortune comes on the neck of another / It never rains but it pours.
  Cf. Of one ILL come many.

 58. MODERATION in all things.
  Doctorul cel mai bun este cumpǎtul.
  Cumpǎna, nepoate, e bunǎ la toate.

 59. A man without MONEY is no man at all.
  Omul fǎrǎ bani e ca pasǎrea fǎrǎ aripi; când dǎ sǎ zboare cade jos şi moare.
  Sim. A gentleman without an estate is like a pudding without suet / A man without money is a bow without an arrow.

 60. He that has MONEY has what he wants.
  Cine are bani are de toate.
  Cu bani cumperi şi brânzǎ de iepuri.
  Cu bani gǎseşti şi lapte de pasǎre.

 61. He that has no MONEY needs no purse.
  Sǎracului nu-i trebuie pungǎ.

 62. Lend your MONEY and lose your friend.
  Cine dǎ împrumut îşi face duşmani.
  Nu împrumuta pe cel ce voieşti prieten sǎ-l dobândeşti.
  Sim. When I lent, I had a friend; but when I asked, he was unkind.
  Cf. If you would make an ENEMY, lend a man money, and ask it of him again.

 63. MONEY answers all things.
  Banii rǎspund la toate.
  * Ecclesiastes 10, 19 / Ecclesiastul 10, 19

 64. MONEY commands all.
  Paraua e micǎ, dar loc mare prinde.
  Sim. All things are obedient to money / Love does much, money does everything.
  Cf. MONEY will do anything..

 65. MONEY draws money.
  Banul la ban trage.
  Ban pe ban momeşte.
  Sim. Money begets money.

 66. MONEY is round, and rolls away.
  Banul e fǎcut rotund, lesne se rostogoleşte.

 67. MONEY makes money.
  Banii fac bani.
  Cu bani faci bani.
  Cf. MONEY draws money.

 68. MONEY makes the man.
  Banul îl face pe om.
  Sim. It is not what is he, but what has he.

 69. MONEY makes the world go round.
  Banul e o micǎ roatǎ ce-nvârteşte lumea toatǎ.

 70. MONEY opens all doors.
  Banul deschide uşile fǎrǎ chei.
  Banul e cheia cu care se deschide orice uşǎ.

 71. MONEY will do anything.
  Cu bani faci toate.
  Cu bani poate omul face orice lucru îi place.
  Sim. All things are obedient to money / Love does much, money does everything.
  Cf. MONEY commands all.

 72. The MOON does not heed the barking of dogs.
  Câinele latrǎ la lunǎ toatǎ noaptea şi luna nu-l ascultǎ niciodatǎ.
  De lǎtratul unui câine sǎ nu-ţi pese.
  Var. The dog (wolf) barks in vain at the moon.
  Cf. DOGS bark, but the caravan goes on.

 73. The MOON is not seen where the sun shines.
  Cine se încǎlzeşte la soare nu-i pasǎ de lunǎ.
  Soarele sǎ-mi fie bun, luna sǎ o mǎnânce vârcolacii.
  Luna mi s-a mâniat, soarele sǎ-mi trǎiascǎ.
  Var. Stars are not seen where the sun shines.

 74. The MORE you get, the more you want.
  De ce ai, de ce ai mai avea.
  Cu cât are cineva tot ar vrea sǎ mai aibǎ.
  Cf. MUCH would have more / He that has PLENTY of good shall have more.

 75. Like MOTHER, like daughter.
  Cum e mama şi fata.
  Cf. A CHIP off the old block / Like FATHER, like son.
  * Ezekiel 16, 44 / Iezechiel 16, 44

 76. The good MOTHER says not, Will you? but gives.
  Mama cea bunǎ nu-ntreabǎ pe copii de le e foame.

 77. MOTHER-IN-LAW and daughter-in-law are a tempest and hail storm.
  Soacra cu nora ca pisica cu şoarecele.

 78. If the MOUNTAIN will not come to Mahomet, Mahomet must go to the mountain.
  Dacǎ nu vine Mahomed la munte, vine muntele la Mahomed.

 79. The MOUNTAINS have brought forth a mouse.
  S-a scremut muntele şi a nǎscut un şoarece.

 80. A MOUSE in time may bite in two a cable.
  Cu muncǎ şi îngǎduialǎ dinţii şorecuţului taie odgonul de la corabie.
  şoarecii şi fierul îl rod.

 81. The MOUSE that has but one hole is quickly taken.
  şoarecele cu o gaurǎ numai, îndatǎ îl prinde pisica.

 82. A close MOUTH catches no flies.
  În gura închisǎ nu intrǎ musca.
  Var. Into a shut mouth flies fly not.

 83. Ask MUCH to have a little.
  Cere mult ca sǎ poţi cǎpǎta puţin.

 84. MUCH would have more.
  Omul este nesǎţios: cu cât are, tot ar vrea sǎ mai aibǎ.
  Cf. The MORE you get, the more you want / He that has PLENTY of good shall have more.

 85. He who wants a MULE without a fault, must walk on foot.
  Cine cautǎ cal fǎrǎ cusur merge pe jos.

 86. What MUST be, must be.
  Ce-o fi, o fi.
  Sim. Whatever happens, all happens as it should.
  Cf. No flying from FATE / The FATED will happen / He that is born to be HANGED shall be never drowned.