English-Romanian Proverbs N

 1. For want of a NAIL the shoe is lost; for want of a shoe the horse is lost; for want of a horse the rider is lost.
  Pentru un cui pierzi o potcoavǎ.
  Cine nu se îndurǎ de un cui pierde şi potcoava.
  Din lipsa unui cui se pierde carul.
  Pentru una a pierdut Stan cǎciula.
  Sim. Oft times for sparing of a little cost a man has lost the large coat for the hood.

 2. One NAIL drives out another.
  Cui pe cui se scoate.
  Cuiul cel nou scoate pe cel vechi afarǎ.
  Sim. One poison drives out another.
  Cf. One DEVIL drives out another / LIKE cures like.

 3. No NAKED man is sought after to be rifled.
  O sutǎ de tâlhari nu pot despuia pe un sǎrac gol.
  Mii şi sute de voinici nu pot dezbrǎca pe cel gol şi despuiat.
  Cf. The BEGGAR may sing before the thief.

 4. A good NAME is better than riches.
  Numele bun e mai bun ca aurul.
  Var. A good name is better than gold.
  Sim. Good name is better than a good face.
  * Proverbs 22, 1 / Pilde 22, 1

 5. He that has an ill NAME is half hanged.
  Mai bine sǎ-ţi iasǎ un ochi decât un nume rǎu.
  Decât sǎ-ţi iasǎ nume rǎu, mai bine ochii din cap.
  Sim. Ill deemed, half hanged / An ill wound is cured, not an ill name.

 6. NATURE does nothing in vain.
  Firea în zadar ceva a face nu se osteneşte, nici de lucrul fǎcut vreodatǎ se cǎieşte.

 7. NECESSITY has no law.
  Nevoia schimbǎ legea.
  Lipsa frânge legea.

 8. NECESSITY is the mother of invention.
  Nevoia e mama nǎscocirilor.
  Nevoia învaţǎ pe om.
  Sim. The belly teaches all arts / Hunger is the teacher of the arts.
  Cf. POVERTY is the mother of all arts.

 9. NEED makes the old wife trot.
  Nevoia te duce şi pe unde nu ţi-e voia.
  Sim. Adversity makes strange bedfellows / Need makes the naked man run and sorrow makes websters spin.

 10. When NEED is highest, God’s help is nighest.
  La barza chioarǎ face Dumnezeu cuib.
  Sim. When the night’s darkest, the dawn’s nearest.

 11. A good NEIGHBOUR, a good morrow.
  Vecin bun ai nimerit, mare bine-ai dobândit.
  Sim. All is well with him who is beloved of his neighbours / You must ask your neighbour if you shall live in peace.
  Cf. A near NEIGHBOUR is better than a far-dwelling kinsman.

 12. A near NEIGHBOUR is better than a far-dwelling kinsman.
  Mai bun e un vecin aproape de tine, decât un frate departe.
  Var. Better is a neighbour that is near than a brother far off.
  Sim. All is well with him who is beloved of his neighbours.
  Cf. A good FRIEND is my nearest relation / A good NEIGHBOUR, a good morrow.
  * Proverbs 27, 10 / Pilde 27, 10

 13. Love thy NEIGHBOUR as thyself.
  Iubeşte pe aproapele tǎu ca pe tine însuţi.
  * Leviticus 19, 18 / Leviticul 19, 18
  * Matthew 19, 19; 22, 39 / Matei 19, 19; 22, 39
  * Mark 12, 31,33 / Marcu 12, 31,33
  * Luke 12, 27 / Luca 12, 27
  * Romans 13, 9 / Romani 13, 9
  * Galatians 5, 14 / Galateni 5, 14

 14. You must ask your NEIGHBOUR if you shall live in peace.
  Sǎ cumperi vecinii întâi şi apoi casa.
  Atâta ţine pacea, pânǎ vrea vecinul.

 15. Look to thyself when thy NEIGHBOUR’s house is on fire.
  La casa aprinsǎ şi vecinul vrǎjmaş aleargǎ sǎ o stingǎ.

 16. He dwells far from NEIGHBOURS that is fain to praise himself.
  Cel ce are vecini rǎi se laudǎ singur.

 17. In vain the NET is spread in the sight of any bird.
  Zadarnic se întind curse în vǎzul pǎsǎrilor!
  * Proverbs 1, 17 / Pilde 1, 17

 18. Everything NEW is fine.
  Ce e nou e şi frumos.
  Sim. New things are fair.

 19. Bad NEWS has wings.
  Vestea rea se duce ca glonţul.
  Var. Bad news travels fast.
  Cf. Ill NEWS comes apace.

 20. Ill NEWS comes apace.
  Rǎul s-aude lesne.
  Vorba rea fuge mai tare ca cea bunǎ.
  Var. Ill news comes unsent for.
  Cf. Bad NEWS has wings.

 21. Ill NEWS is too often true.
  Vorba de rǎu mai lesne se crede.

 22. NIGHT is the mother of counsel.
  Noaptea este sfetnic bun.
  Sim. To take counsel of (consult with) one’s pillow.

 23. The NIGHT comes when no man can work.
  Vine noaptea când nimeni nu poate sǎ lucreze.
  * John 9, 4 / Ioan 9, 4

 24. What is done by NIGHT appears by day.
  Ce se naşte pe întuneric trebuie sǎ se vadǎ la luminǎ.
  Ziua multe descoperǎ.
  * Luke 12, 3 / Luca 12, 3

 25. He that has NOTHING need fear to lose nothing.
  De la cel ce n-are nu vei lua.
  Sim. You cannot lose what you never had.
  Cf. A man cannot GIVE what he hasn’t got / Where nothing is, the KING must lose his right.

 26. NOTHING comes of nothing.
  Din nimic, nimic rǎsare.
  Din nimic, tot nimic iese.
  Var. From nothing nothing can come.
  Sim. Nought lay down, nought take up.

 27. NURTURE passes nature.
  Şcoala face pe omul, om şi altoiul pomul, pom.
  Cf. ART improves nature.