English-Romanian Proverbs S

 1. An empty SACK cannot stand upright.
  Sacul gol nu stǎ în picioare.
  Var. Empty sacks will never stand upright.

 2. SADNESS and gladness succeed each other.
  Totdeauna desfǎtarea are sorǎ întristarea.
  Sim. After joy comes annoy / / He that sings on Friday will weep on Sunday / Sorrow treads upon the heels of mirth.
  Cf. LAUGH before breakfast, you’ll cry before supper.
  * Proverbs 14, 13 / Pilde 14, 13

 3. He came SAFE from the East Indies, and was drowned in the Thames.
  Ţiganul când a ajuns la mal atunci s-a înecat.

 4. Easier SAID than done.
  Uşor de zis, greu de fǎcut.
  Lesne a zice, greu a face.

 5. No sooner SAID than done.
  Zis şi fǎcut.

 6. Like SAINT, like offering.
  Cum e sfântul aşa şi tǎmâia.

 7. All are not SAINTS that go to church.
  Nu tot ce poartǎ rasǎ şi camilafcǎ e cǎlugar.
  Sim. All are not merry that dance lightly.
  Cf. All are not HUNTERS that blow the horn.

 8. Do not offer SALT or brains.
  Sare, pânǎ nu cere, sǎ nu-i dai cuiva.
  Var. Help you to salt, help you to sorrow.

 9. SALT seasons all things.
  Sarea-i bunǎ în fierturǎ, însǎ nu peste mǎsurǎ.

 10. SAYING and doing are two things.
  A zice şi a face nu-i totuna.
  Cf. SAYING is one thing, and doing another / From WORD to deed is a great space.

 11. SAYING is one thing, and doing another.
  A zice e una, a face e alta.
  Cf. SAYING and doing are two things / From WORD to deed is a great space.

 12. Who SAYS A must say B.
  Cine zice una trebuie sǎ zicǎ şi douǎ.
  Var. You cannot say A without saying B.

 13. There is a SCORPION under every stone.
  Sub piatra cea mai frumoasǎ, scorpia ascunsǎ zace.
  Sim. Snake in the grass.

 14. SCRATCH where it itches.
  Unde nu te mâncǎ, nu te scǎrpina.
  Var. I scratch (claw) where it itches not.

 15. Praise the SEA, but keep on land.
  Frumos sǎ priveşti furtuna pe mare, dar cam de departe.
  Sim. Praise the hill, but keep below.

 16. Everything is good in its SEASON.
  Orice lucru este bun la timpul sǎu.
  Toate îşi au vremea lor.

 17. A SECRET is too little for one, enough for two, too much for three.
  Lucrul cunoscut de doi, trei, nu mai rǎmâne între ei.
  Sim. Three may keep counsel if two be away / Two may keep counsel if one be away.

 18. He that soweth good SEED shall reap good corn.
  Sǎmânţa bunǎ, bun rod îţi dǎ.

 19. SEEING is believing.
  Nici un lucru sǎ nu crezi, cu ochii pânǎ nu vezi.
  Cf. One EYEWITNESS is better than ten hear-so’s.
  * John 20, 29 / Ioan 20, 29

 20. He that SEEKS finds.
  Cine cautǎ gaseşte.
  Cel ce cautǎ, va afla.
  Sim. The dog that trots finds a bone.
  * Matthew 7, 7-8 / Matei 7, 7-8
  * Luke 11, 10 / Luca 11, 10

 21. SELF-PRAISE is no recommendation.
  Nu-ţi lǎuda singur faptele, cǎ îţi pierzi rodul.
  Cf. A man’s PRAISE in his own mouth stinks / He that PRAISES himself spatters himself.

 22. He that has been bitten by a SERPENT is afraid of a rope.
  Pe cine l-a muşcat câinele se teme şi de lǎtrǎturǎ.
  Sim. Once bitten, twice shy.
  Cf. A scalded CAT fears cold water / A burnt CHILD dreads the fire / A scalded DOG fears cold water / Whom a SERPENT has bitten, a lizard alarms.

 23. Whom a SERPENT has bitten, a lizard alarms.
  Cine e muşcat de şarpe se pǎzeşte şi de şopârlǎ.
  Sim. Once bitten, twice shy.
  Cf. A scalded CAT fears cold water / A burnt CHILD dreads the fire / A scalded DOG fears cold water / He that has been bitten by a SERPENT is afraid of a rope..

 24. It is good to strike the SERPENT’s head with your enemy’s hand.
  A prinde şarpele cu mâna altuia (nebunului).
  Cf. Take the CHESTNUTS out of the fire with the cat’s paw.

 25. Be ye therefore wise as SERPENTS, and harmless as doves.
  Înţelept ca şarpele şi curat ca porumbiţa, pururea sǎ te arǎţi!
  Fii înţelept ca şarpele, muncitor ca albina şi doritor ca turturica.
  * Matthew 10, 16 / Matei 10, 16

 26. So many SERVANTS, so many enemies.
  Câte slugi ai, atâţia duşmani hrǎneşti.

 27. He who has not seen SEVILLE has not seen a wonder.
  Cel ce nu vede Bucureştii şi nu încalecǎ cal alb, nu ştie ce e frumos în lumea asta.

 28. Catch not at the SHADOW and lose the substance.
  Cine se razimǎ de umbrǎ dǎ-ndatǎ peste cap tumbǎ.

 29. He is afraid of his own SHADOW.
  Se sperie de umbra lui, şi se uitǎ-n urma lui.

 30. All that SHAKES falls not.
  Trestia care se pleacǎ vântului, niciodatǎ nu se frânge.
  Cf. Better BEND than break.

 31. He that makes himself a SHEEP shall be eaten by the wolf.
  Cine se face oaie îl mǎnâncǎ lupul.
  Cf. Make yourself all HONEY and the flies will devour you.

 32. One scabbed SHEEP will mar a whole flock.
  Oaia râioasǎ umple turma toatǎ.
  O vacǎ râioasǎ stricǎ toatǎ cireada.

 33. The lone SHEEP is in danger of the wolf.
  Oaia care rǎmâne de turmǎ o mǎnâncǎ lupul.
  Oaia retrasǎ de turmǎ, lupii o iau dupǎ urmǎ.
  Var. The lone man is in danger of the wolf.

 34. There are black SHEEP in every flock.
  Nu e pǎdure fǎrǎ uscǎturi.

 35. Where every hand fleeceth, the SHEEP goes naked.
  Oaia s-o tunzi, iar nu s-o razi.
  Cf. A good SHEPHERD must fleece his sheep, not flay them.

 36. A good SHEPHERD must fleece his sheep, not flay them.
  Pǎstorul cel bun, cel ce tunde şi nu beleşte.
  Pǎstorul cel bun, cel ce tunde oaia şi nu o jupoaie.
  Cf. Where every hand fleeceth, the SHEEP goes naked.

 37. A great SHIP asks deep waters.
  Pentru corabie mare trebuie apǎ multǎ.

 38. If my SHIRT knew my design I’d burn it.
  Nu te încrede nici în cǎmaşa ta.
  Cǎciula ta, când va afla taina, în foc s-o bagi.
  Var. If my skirt knew my design I’d burn it.

 39. Near is my SHIRT, but nearer is my skin.
  Mai aproape-i pielea decât cǎmaşa.
  Sim. Near is my doublet (kirtle, petticoat), but nearer is my smock.
  Cf. Near is my COAT, but nearer is my shirt.

 40. Every SHOE fits not every foot.
  Orice ham nu încape pe orice cal.

 41. Everyone knows best where his own SHOE pinches.
  Fiecare ştie unde-l strânge ciubota.
  Fiecare singur ştie unde îl strânge opinca.
  Cf. No one but the wearer knows where the SHOE pinches.

 42. No one but the wearer knows where the SHOE pinches.
  Nimeni nu ştie mai bine unde-l strânge cizma decât cel ce o poartǎ.
  Cf. Everyone knows best where his own SHOE pinches.

 43. None more bare than the SHOEMAKER’s wife and the smith’s mare.
  Cizmarul umblǎ cu ghetele rupte şi croitorul cu haina descusutǎ.
  Croitorul umblǎ rupt şi ciubotarul umblǎ desculţ.
  Cizmarul umblǎ cu cizmele sparte.

 44. Better wear out SHOES than sheets.
  Mai bine sǎ-ţi spargi papucii decât sǎ-i ţii înveliţi.

 45. He that waits for dead men’s SHOES may go long enough barefoot.
  Cel ce aşteaptǎ sǎ moşteneascǎ încǎlţǎrile mortului, umblǎ toatǎ viaţa desculţ.
  Var. It’s ill waiting for dead men’s shoes.
  Sim. He pulls with a long rope that waits for another’s death.

 46. Out of SIGHT, out of mind.
  Ochii care nu se vǎd se uitǎ.
  Sim. Far from eye, far from heart / Seldom seen, soon forgotten / Salt water and absence wash away love.
  Cf. Long ABSENT, soon forgotten / What the EYE doesn’t see, the heart doesn’t grieve over.

 47. The SIGN invites you in, but your money redeem you out.
  Pânǎ a nu intra socoteşte cum ai sǎ ieşi.
  Cine intrǎ fǎrǎ tocmealǎ iese fǎrǎ socotealǎ.

 48. SILENCE does seldom harm.
  Tǎcerea nu sparge capul.
  Cine tace merge-n pace.
  Cf. More have repented SPEECH than silence.

 49. SILENCE is golden.
  Tǎcerea e de aur.
  Cf. QUIETNESS is a great treasure / SPEECH is silver, but silence is golden.

 50. SILENCE is often the best answer.
  Nerǎspunsul încǎ e un rǎspuns.
  De multe ori tǎcerea e mai bunǎ decât rǎspunsul.
  Cf. SPEAK fitly, or be silent wisely / No WISDOM to silence.

 51. SILENCE means consent.
  Cine tace primeşte.
  Var. Silence gives consent.

 52. He that fights with SILVER arms is sure to overcome.
  Bate-te cu sǎgeţi de argint, de voieşti sǎ biruieşti.
  Bate-te cu suliţa de argint cǎ vei birui.
  Sabia de aur taie mai tare ca cea de fier.

 53. Every SIN brings its punishment with it.
  Tot pǎcatul îşi cautǎ vinovatul.
  Sim. As a man sinneth, so is his punishment.

 54. Old SIN makes new shame.
  Pǎcatul vechi aduce ruşine nouǎ.

 55. SLANDER leaves a score behind it.
  Vorba de rǎu se duce peste nouǎ ţǎri şi nouǎ mǎri.
  Sim. If the ball does not stick to the wall, it will at least leave a mark.

 56. SLEEP is the brother of death.
  Somnul e rupt din moarte.
  Somnul cu moartea, fraţi gemeni s-au nǎscut.
  Cf. SLEEP is the image of death.

 57. SLEEP is the image of death.
  Somnul e oglinda morţii.
  Cf. SLEEP is the brother of death.

 58. A SLEEPING man is not hungry.
  Cine doarme nu-i e foame.

 59. SLOTH, like rust, consumes faster than labour wears.
  Lenea e la om ca şi rugina la fier.

 60. The SLOTHFUL man is the beggar’s brother.
  Leneşul e frate cu cerşetorul.
  Cf. IDLENESS is the key to poverty.

 61. SLOW but sure.
  Încetul cu încetul, departe ajungi.
  Sim. Fair and softly goes far.
  Cf. He that GOES softly goes safely / Soft pace GOES far.

 62. No SMOKE without fire.
  Nu iese fum fǎrǎ foc.
  De unde nu-i foc nici fum nu iese.
  Sim. No FIRE, no smoke.

 63. The SMOKE of a man’s own house is better than the fire of another’s.
  Decât în ţarǎ strǎinǎ, cu pitǎ şi cu slǎninǎ, mai bine în satul tǎu cu mǎlaiu cât de rǎu.

 64. Three things drive a man out of his house – SMOKE, rain and a scolding wife.
  Trei lucruri te scot din casǎ: fumul, muierea rea şi picǎtura.
  Fumul, femeia rea şi picuşul te scot din casǎ.
  Trei lucruri nu lasǎ în pace pe om: vinul, femeia şi banul.
  Sim. Dicing, drabbing and drinking bring men to destruction / Play, women, and wine undo men laughing.
  Cf. GAMING, women and wine, while they laugh, they make men pine.
  * Proverbs 10, 26; 19, 13; 27, 15 / Pilde 10, 26; 19, 13; 27, 15

 65. To nourish a SNAKE in one’s bosom.
  Creşte şarpele în sân, ca mai bine sǎ te muşte.
  Cf. Breed up a CROW and he will tear out your eyes.

 66. To make a SNARE for another and fall into it oneself.
  Cel care întinde cursǎ se va prinde în ea.
  Cf. He who digs a PIT for others falls in himself.
  * Ecclesiasticus 27, 26 / Sirah 27, 26
  * Psalms 9, 15; 34, 6-7; 56, 8-9; 140, 9 / Psalmii 9, 15; 34, 6-7; 56, 8-9; 140, 9

 67. What SOBERNESS conceals, drunkenness reveals.
  Ce e în inima treazului este în gura beatului.
  La beţie se spune adevǎrul.
  Sim. He speaks in his drink what he thought in his drouth.

 68. Keep SOMETHING for a rainy day.
  Strânge bani albi pentru zile negre.
  Var. Lay up against a rainy day.
  Sim. Keep something for him that rides on the white horse / Spare when you’re young and spend when you’re old.
  Cf. For AGE and want save while you may: no morning sun lasts a whole day / Make ample PROVISION for old age.

 69. SOMETHING is better than nothing.
  Mai bine ceva decât nimic.
  Mai bine un pic decât nimic.
  Sim. Half a loaf is better than no bread.
  Cf. Better some of a PUDDING than none of a pie.

 70. Marry your SON when you will, your daughter when you can.
  Însoarǎ când vrei, mǎritǎ când poţi.

 71. SORROW for a husband is like a pain in the elbow, sharp and short.
  Sǎrace bǎrbate, cǎ asearǎ murişi şi nu te mai putui uita.

 72. Small SORROWS speak; great ones are silent.
  Durerile mari sunt mute.
  Var. Little griefs are loud, great griefs are silent / Little cares speak, great ones are dumb.

 73. When SORROW is asleep, wake it not.
  Când nenorocirea doarme, fereşte-te s-o deştepţi.

 74. As you SOW, so you reap.
  Cum sameni, aşa culegi.
  Cum vei semǎna, aşa vei şi secera.
  * Galatians 6, 7 / Galateni 6, 7

 75. SOW thin and mow thin.
  Cel ce seamǎnǎ puţin, puţin şi secerǎ.
  Rǎu de vei semǎna, mai rǎu vei secera.

 76. Forbear not SOWING because of birds.
  Cine se teme de vrǎbii nu seamǎnǎ mǎlai.
  Cine vrea sǎ semene mǎlai nu se teme de vrǎbii.

 77. One SOWS and another reaps.
  De multe ori unii samǎnǎ şi alţii secerǎ.
  Unul macinǎ, altul mǎnâncǎ.
  Sim. Little dogs start the hare, the great get her.
  Cf. One beats the BUSH and another catches the birds.
  * John 4, 37 / Ioan 4, 37

 78. Better SPARE at brim than at bottom.
  Sacul de la gurǎ se pǎstreazǎ.
  Leagǎ sacu pânǎ-i rotund, nu când îi dai de fund.

 79. SPARE well and have well.
  Cine nu cruţǎ când are va rǎbda la lipsǎ mare.

 80. Of a small SPARK a great fire.
  Din scânteia micǎ se aprinde focul mare.
  Adesea scânteia micǎ face flacǎrǎ mare.
  Sim. A little spark kindles a great fire.
  Cf. A little FIRE burns up a great deal of corn.
  * Ecclesiasticus 11, 32 / Sirah 11, 34
  * James 3, 5 / Iacov 3, 5

 81. SPEAK fitly, or be silent wisely.
  Sau taci sau zi ceva mai bun decât tǎcerea.
  Mai bine sǎ taci decât sǎ vorbeşti rǎu.
  Sim. Be still, and have thy will.
  Cf. SILENCE is often the best answer / No WISDOM to silence.

 82. He that SPEAKS sows and he that holds his peace gathers.
  Cine vorbeşte seamǎnǎ, cine ascultǎ culege.

 83. He that SPEAKS the thing he should not hears the thing he would not.
  Cine vorbeşte ce-i place, acela sǎ audǎ şi ce-l supǎrǎ.
  Var. He who says what he likes shall hear what he does not like.

 84. More have repented SPEECH than silence.
  Mai bine sǎ-ţi parǎ rǎu cǎ ai tǎcut decât cǎ ai zis.
  Niciodatǎ nu te vei cǎi cǎ ai tǎcut.
  Cf. SILENCE does seldom harm.

 85. SPEECH is silver, but silence is golden.
  Vorba e de argint, tǎcerea e de aur.
  Cf. SILENCE is golden.

 86. Who more than he is worth doth SPEND, he makes a rope his life to end.
  Cine cheltuie peste ce câştigǎ, n-are-n casǎ mǎmǎligǎ.

 87. In SPENDING lies the advantage.
  Cei mai rǎi bani sunt cei neîntrebuinţaţi.
  Banul ascuns în pǎmânt, nici creşte nici rodeşte.

 88. The SPIRIT is willing, but the flesh is weak.
  Duhul este osârduitor, dar trupul neputincios.
  Sufletul bucuros este sǎ intre în rai, numai pǎcatele nu-l lasǎ.
  * Matthew 26, 41 / Matei 26, 41
  * Mark 14, 38 / Marcu 14, 38
  * John 6, 63 / Ioan 6, 63

 89. Who SPITS against the wind, it falls in his face.
  Cine scuipǎ în sus îi cade în obraz.
  Cine scuipǎ împotriva vântului îşi scuipǎ mustǎţile (barba).
  Var. Who spits against the heaven, it falls in his face.
  Sim. Evil that comes out of thy mouth flieth into thy bosom / Piss not against the wind / Puff not against the wind.
  Cf. An ARROW shot upright falls on the shooter’s head.

 90. Throw out a SPRAT to catch a mackerel.
  Peştele mare cu îmbucǎtura micǎ se prinde.
  Cu râma micǎ se prinde peştele mare.
  Var. Throw out a sprat to catch a salmon (herring, whale) / Bait a sprat to catch a herring.

 91. It is too late to shut the STABLE-DOOR after the horse has bolted.
  Dupǎ ce au furat caii în zadar încui grajdul.
  Var. It is too late to shut the stable-door when the steed is stolen.
  Cf. When a thing is done, ADVICE comes too late / When the HOUSE is burned down, you bring water / It is easy to be WISE after the event.

 92. It is the first STEP that is difficult.
  Începutu-i anevoie, urma vine de la sine.
  Sim. The greatest step is that out of doors.
  Cf. Every BEGINNING is hard.

 93. STEP after step the ladder is ascended.
  Treaptǎ cu treaptǎ te urci pe scarǎ.

 94. It is easy to find a STICK to beat a dog.
  Cine vrea sǎ-şi batǎ câinele, bâtǎ gǎseşte.
  Sim. A staff is quickly found to beat a dog.
  Cf. He that would hang his DOG gives out first that he is mad.

 95. Be STILL, and have thy will.
  Cine tace merge-n pace.

 96. A STITCH in time saves nine.
  Spǎrtura pânǎ e micǎ trebuie cârpitǎ.
  Sim. He that repairs not a part, builds all / The tailor that makes not a knot loses a stitch.
  Cf. Who REPAIRS not his gutter, repairs his whole house.

 97. He has two STOMACHS to eat and one to work.
  La plǎcinte înainte şi la rǎzboi înapoi.

 98. A little STONE in the way overturns a great wain.
  Piatra (Buturuga) micǎ rǎstoarnǎ carul mare.
  Sim. Little strokes fell great oaks.
  Cf. A small LEAK will sink a great ship.

 99. A rolling STONE gathers no moss.
  Piatra care se rostogoleşte din loc în loc nu prinde muşchi.

 100. Who remove STONES bruise their fingers.
  Cel ce sfǎrâmǎ pietre se poate rǎni cu ele.
  Cf. He that handles THORNS shall prick his fingers.
  * Ecclesiastes 10, 9 / Ecclesiastul 10, 9

 101. Between two STOOLS one falls to the ground.
  Cine şade pe douǎ scaune cade rǎu, când cade.
  Cine umblǎ în douǎ luntri cade în apǎ.

 102. After a STORM comes a calm.
  Dupǎ furtunǎ, vine şi vreme bunǎ.
  Dupǎ ploaie aşteaptǎ şi senin.
  Cf. After black CLOUDS, clear weather.

 103. The sharper the STORM, the sooner it’s over.
  De ploaie repede sǎ nu te sperii.

 104. Cross the STREAM where it is ebbest.
  Nu trece gârla dacǎ nu-i vezi fundul.
  Sim. No safe wading in an unknown water.

 105. He STRUCK at Tib, but down fell Tom.
  Unde dai şi unde crapǎ.

 106. SUFFER and expect.
  Rabdǎ inimǎ şi taci.

 107. Although the SUN shine, leave not thy cloak at home.
  Pe vremea cea mai bunǎ, ipingeaua sǎ fie cu tine.

 108. Never let the SUN go down on your anger.
  Mânia e bine sǎ apuie odatǎ cu soarele.
  Soarele sǎ nu apunǎ peste mânia voastrǎ.
  Var. Let not the sun go down upon your wrath.
  * Ephesians 4, 26 / Efeseni 4, 26

 109. The SUN does not shine on both sides of the hedge at once.
  Soarele cǎ e soare şi tot nu poate lumina toate vǎile.

 110. The SUN shines upon all alike.
  Soarele nu rǎsare numai pentru un om.
  Soarele încǎlzeşte şi pe buni şi pe rǎi.
  * Matthew 5, 45 / Matei 5, 45

 111. There is nothing new under the SUN.
  Totu-i nou şi totu-i vechi.
  Nu este nimic nou sub soare.
  Var. Nothing new under the sun.
  * Ecclesiastes 1, 9 / Ecclesiastul 1, 9

 112. Where the SUN enters, the doctor does not.
  Unde nu intrǎ soarele intrǎ boalele.

 113. He that is SURETY for a stranger shall smart for it.
  Celui ce se pune chezaş pentru un strǎin îi merge rǎu.
  * Proverbs 11, 15 / Pilde 11, 15

 114. One SWALLOW does not make a summer.
  Cu o rândunicǎ nu se face primǎvara (vara).
  Cf. One FLOWER makes no garland.

 115. He that will SWEAR will lie.
  Cine jurǎ lesne, minte.

 116. SWEEP before your own door.
  Mǎture fiecare la uşa sa.
  Sim. If every man would sweep his own doorstep the city would soon be clean.

 117. He deserves not the SWEET that will not taste the sour.
  Cine n-a gustat amarul, nu ştie ce e zaharul (dulcele).
  Sim. He knows best what GOOD is that has endured evil.

 118. No SWEET without some sweat.
  Cine nu munceşte, nu mǎnâncǎ.
  Var. If you won’t work, you shan’t eat.
  Sim. No mill, no meal / A horse that will not carry the saddle must have no oats.
  Cf. No PAINS, no gains / He that will not WORK shall not eat.

 119. He is like a SWINE, he’ll never do good while he lives.
  La porc şi la scump îi iei folosul dupǎ moarte.
  Porcul tocma dupǎ ce moare, pe toţi saturǎ de unsoare.
  Cf. A COVETOUS man does nothing that he should till he dies.

 120. All they that take the SWORD shall perish with the sword.
  Toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.
  Cf. He who lives by the SWORD dies by the sword.
  * Matthew 26, 52 / Matei 26, 52
  * Revelation 13, 10 / Apocalipsa 13, 10

 121. He who lives by the SWORD dies by the sword.
  Cine scoate sabia, de sabie va pieri.
  Var. He that strikes with the sword shall be stricken with the scabbard.
  Cf. All they that take the SWORD shall perish with the sword.

 122. It is ill putting a SWORD in a madman’s hand.
  Nu da sabia în mâna vrǎjmaşului.
  Nu da ciomag cui nu-i eşti drag, nici sabia în mâna vrǎjmaşului.
  Var. Do not put a sword into your enemy’s hands / It is ill putting a sword in a child’s hand.

 123. They shall beat their SWORDS into ploughshares.
  Preface-vor sǎbiile în fiare de pluguri şi lǎncile lor în cosoare.
  * Isaiah 2, 4 / Isaia 2, 4